Online registration is now closed.
You can walk in and register at Hall 6, IMPACT Exhibition Center


ขณะนี้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ปิดไปแล้ว
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ที่ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี